Odborné studie, stanoviska & posudky
Aktualizováno 7. října 2009
 
Odborné články & publikace o R35 (všeobecně) | Různá stanoviska k R35 | Ostatní texty
Studie & dokumenty pro úsek R35:     Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | ZÁMRSK - MOHELNICE
 
Dokumenty pro R35 v úseku Zámrsk - Mohelnice
 
 Prověření optimálního koridoru R35 - Studie firmy SUDOP Praha a.s.
 

   Zastupitelé Pardubického kraje v prosinci 2006 schválili ÚP VÚC Pk s jižní trasou R35. Zároveň rozhodli o pořízení změny ÚP a prověření vedení koridoru R35 severně od města Vysoké Mýto a Bučkova kopce s následným jihovýchodním směrováním již schválený koridor R35 kolem Litomyšle a vymezení středového přivaděče ze souměstí Ústí nad Orlicí – Česká Třebová.
   V druhé polovině roku 2007 zpracovala firma SUDOP Praha a.s. multikriteriální studii hodnotící celkem 14 různých variant R35, která by měla posloužit jako důležitý podklad pro definitivní rozhodnutí o trase (únor 2008). Tato studie potvrdila optimální trasování R35 v jižní variantě.
Přehled variant i výtah ze studie jsou dostupné na následujících odkazech:

Grafická prezentace finální studie (leden 2008) - PDF, 3 MB
Grafická prezentace studie (září 2007) - ppt, 17 MB
Jednotlivé posuzované varianty v PDF formátu - ZIP soubor, 17 MB

 
 
 Hodnocení vlivů na životní prostředí - proces EIA dle zák. č. 100/2001 Sb.
 

   V říjnu 2006 bylo zahájeno Posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA) rychlostní silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Staré Město. V současné době je v přípravě podrobná Dokumentace.
   V dubnu 2007 bylo zahájeno Posuzování vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R35 v úseku Staré Město - Mohelnice. V současné době je v přípravě rovněž podrobná Dokumentace
Veškeré texty a podklady jsou dostupné na následující adrese.

Záměr MZP136 - Silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Staré Město
Záměr MZP162 - Silnice R35 v úseku Staré Město - Mohelnice

 
 
Územní plán VÚC Pardubického kraje - fáze KONCEPT
 

   V říjnu 2003 bylo projednáno, že dalšímu postupu pořizovatele územního plánu kraje bude předcházet doporučení Zastupitelstva Pardubického kraje /tj. schvalujícího orgánu ze zákona/ ve prospěch kterého řešení (tj. kterou variantu R35 zanést do ÚP v úseku Zámrsk - Mohelnice a v oblasti SPA Komárov) má vést dohody s dotčenými orgány státní správy. Seznam posudků a studií, jež byly před tímto hlasováním (18. 12. 2003) k dispozici, je v následující tabulce.

 
SEZNAM relevantních posudků, stanovisek a podkladů ke Konceptu ÚP VÚC Pardubického kraje
Název dokumentuZpracovatelDatum
zpracování
Vyjádření k R35 Poznámky
"Odborné posouzení stavebních nákladů variant rychlostní silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - východní hranice Pk"
Samostatné posouzení dle variant MŽP a MD, 40 stran
DHV ČR s.r.o.
Praha
Listopad 2003 Rozpětí 20 až 22 mld. není podstatný argument
Náklady DHV cca 1,5x vyšší než Valbeku
Přehledně dokumentuje stavební náklady (nelze postihnout náklady na výkup pozemků)
Technicko-ekonomické posouzení variant R35 v úseku Vysoké Mýto - Mohelnice
(po tlaku vynuceno přes ŘSD, nahrazuje vyjádření VALBEKu z 11/2002)
VALBEK Liberec
Ing. M. Koloušek
Září 2003 Jednoznačně neřeší, s ohledem na cenu doporučuje vyloučit jižní variantu Cena jižní varianty je 'zkreslena' délkou; je počítána obloukem přes Choceň
Souhlasné stanovisko MŽP k SEA,
(dle zák. 244/1992 Sb.)
MŽP ČR
Ing. I. Jirásková, náměstek ministra
Srpen 2003 Doporučena var. Calt. - jižní "V případě, že by doporučená varianta nemohla být přijata ..., je třeba toto odůvodnit."
Posouzení vlivů rozvojové koncepce na ŽP (SEA),
elaborát - 106 stránek + výkres
SURPMO, a.s.,
Hradec Králové + EMPLA, s.r.o.
Hradec Králové
Červen 2003
/opravené dle MŽP,
pův. 12/2002/
Nejlepší varianta Calt. - jižní Podkladem pro souhlasné stanovisko MŽP k SEA
Posouzení k ÚP VÚC Pk,
odborný posudek, 11 stran
ČVUT FA
Doc. Mužík a kol.
Květen 2003 Nejlepší varianta Calt. - jižní  
Výběr koridoru pro R35,
odborný posudek, 17 stran
ČVUT FD,
Prof. Moos a kol.
Duben 2003 Nejlepší varianta Calt. - jižní  
Krajinářské hodnocení tras R35
podklad pro ŘSD a MD, vyžádáno od ŘSD (podklad pro SEA, červen 2003), 152 stran + 9 výkresů
ATEM Praha
Ing. V. Píša, hl. prezentátor Ing. M. Říha
Únor 2003 až Duben 2003 Doporučuje řešení dle MD ČR  
Stanovisko MD ČR k ÚP Pk
celkem 8 stránek
MD ČR
Ing. J. Zatloukal, ředitel odboru
Březen 2003 Požadavek na var. A - severní /Po Chotěšiny B, pak dominantně var. A, za Petrušovem dle C/
Podrobná analýza dělby dopravního zatížení komunikací v zájmovém území, východní část; stav 2000 a prognózy až do roku 2027
celkem 26 stran
City Plan s.r.o.
Praha
Leden 2003 Přehled intenzit  
Rychlostní silnice R35 Vysoké Mýto - Mohelnice
technická studie, 1 : 10 000
VALBEK s.r.o.
Ing. M. Koloušek
Listopad 2002 Podklad pro ÚP od ŘSD Praha
Podrobná analýza dělby dopravního zatížení komunikací v zájmovém území, stav 2000 a prognózy až do roku 2027
celkem 22 stran
City Plan s.r.o.
Praha
Červen 2002 Přehled intenzit Podklad z ŘSD
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010