Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha

Podrobná analýza dělby dopravního zatížení mezi stávajícími komunikacemi a jednotlivými variantami rychlostní komunikace R35 v úseku 
Vysoké Mýto–Mohelnice

(výtah)

zpracovatel: CityPlan s.r.o. , Praha,
leden 2003

 

Vyhodnocení variant rychlostní silnice R35 a dopravní prognóza byla zpracována na dopravně inženýrském softwaru PTV VISION pro modelování a zatěžování sítí dopravních komunikací a dopravní prognózu. Pro demografický vývoj byla uvažována nulová varianta – stav roku 2000.

Všechny přeshraniční vztahy nákladní dopravy ve střední variantě prognózy byly přenásobeny růstovými koeficienty:

-           2,72 pro rok 2017

-           3,46 pro rok 2022

-           4,30 pro rok 2027

Pro osobní dopravu byla vypočtena váhová kritéria pro vztahy s okolními zeměmi

Zóny

2017

2022

2027

Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Francie jih, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko,

státy bývalé Jugoslávie, Albánie a Řecko

1,85

2,18

2,57

SRN, Skandinávie, BENELUX, Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko

1,52

1,76

2,04

Polsko, Pobaltské státy, Rusko

1,62

1,88

2,19

Slovensko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko

1,62

1,88

2,19

 

Základní variantou je tzv. současný stav, tedy rok 2000, pro který existují sčítání na hraničních přechodech a sčítání na silniční a dálniční síti. Pro výhledové časové horizonty let 2017, 2022 a 2027 byla vytvořena výhledová komunikační síť odpovídající danému roku. Byla vytvořena jedna varianta současného stavu (rok 2000), 12 aktivních výhledových variant a 3 nulové aktivní varianty. Celkem tedy bylo vytvořeno 16 variant dopravního zatížení.

Vyhodnocení analýzy variant při realizaci rychlostní silnice R35 (výběr hlavních tří):

1)   Dle varianty 2 (Severní) dojde k poklesu dopravního výkonu na silnicích I. třídy na 50 % vozkm a 42 % vozhod hodnot nulové varianty, na silnicích II. třídy na 65 % vozkm a 64 % vozhod, na silnicích III. tříd na 68 % vozkm a 68 % vozhod. Celkem dopravní výkon vzroste o 38 % vozkm při poklesu o 3 % vozhod vzhledem k nulové variantě.

2)  Dle varianty 3 (Mezilehlá) dojde k poklesu dopravního výkonu na silnicích I. třídy na 50 % vozkm a 41 % vozhod hodnot nulové varianty, na silnicích II. třídy na 67 % vozkm a 67 % vozhod, na silnicích III. tříd na 80 % vozkm a 79 % vozhod. Celkem dopravní výkon vzroste o 37 % vozkm při poklesu o 4 % vozhod vzhledem k nulové variantě.

3)  Dle varianty 4 (Jižní) dojde k poklesu dopravního výkonu na silnicích I. třídy na 45 % vozkm a 37 % vozhod hodnot nulové varianty, na silnicích II. třídy na 74 % vozkm a 71 % vozhod, na silnicích III. tříd na 82 % vozkm a 82 % vozhod. Celkem dopravní výkon vzroste o 37 % vozkm při poklesu o 5 % vozhod vzhledem k nulové variantě.

 
Podrobná analýza dopravních zátěží dle variant ukázala, že ve všech třech dojde k významnému přesunu dopravní zátěže na nové úseky rychlostní silnice R35, čímž dojde k výraznému odlehčení současné trasy silnice I/35.

Pokles výkonu je
-           o cca 50 % na silnicích I. třídy,
-           o 25-35 % na silnicích II. třídy,
-           o 20-30 % na silnicích III. třídy.

Celkový dopravní výkon na analyzované síti vzroste o 37-38 % vozokm při poklesu o 3-5 % vozohodin.

*****************************************************************
Komentář Dětí Země k uvedené analýze, který není její součástí:
Z analýzy o vývoji dopravních intenzit podle různých variant silnice R35 vyplývá, že žádná z nich nemá významným způsobem odlišné (pozitivní či negativní) dopravní vlastnosti. Poklesy výkonů (tj. přesuny aut na silnici R35) ze silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy jsou sice vysoké, ale u všech variant jsou obdobné. Z dopravního hlediska není tedy mezi variantami velkého rozdílu.
******************************************************************