Průvodce Od "paragrafu" k dálnici 
Aktualizováno 7. října 2009
 

    Proces přípravy a samotné výstavby každé liniové stavby (dálnice, železnice nebo plavební kanál) je časově i ekonomicky velmi náročný a zahrnuje v sobě řadu jednání na různých úrovních, plány a projektové dokumentace, posuzování variant řešení z různých hledisek atd.
    Pro snažší orientaci v této poměrně složité problematice jsme zpracovali malý průvodce výstavbou rychlostní komunikace na příkladu R35 v úseku Zámrsk - Mohelnice.

 
1. - Přípravná řízení, studie, koncepce
 
 • Návrh rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010
  Studie vymezující hlavní směry rozvoje dopravní infrastruktury v ČR. Posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí (proces EIA, 29.4.1999) a schválena Vládou ČR (21.7.1999, varianta R35 přes Českou Třebovou).
  * dokončeno *

 • Studie rychlostní silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Mohelnice
  Zpracována firmou Valbek (2002). Podrobná technická studie vedení komunikace R35 přes Českou Třebovou.
  * dokončeno *
2. - Zanesení vybrané trasy komunikace do územních plánů
Územní plány krajů, resp. obcí a měst řeší využití území své působnosti a jsou jakýmsi zrcadlem současnosti a plán budoucnosti. Trasa dálnice v nich musí být stanovena ještě před samotnou výstavbou. Proces pořizování územního plánu je vícestupňový.
 
 • Pořizovatel Územního plánu (ÚP) kraje
  - § 14, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)
  Pořizovatelem územního plánu kraje je ze zákona krajský úřad, nadřízený a kontrolní orgán je v tomto případě Ministerstvo pro místí rozvoj.

 • 1. etapa - Zadání ÚP
  - § 20, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)
  Vymezení hlavních cílů a požadavků pro vypracování dokumentace v zadání na základě přípravných prací, vyhodnocení dokumentů zpracovaných pro dané území a průzkumů a rozborů území. Návrh zadání je vystaven k připomínkování a projednán s dotčenými orgány státní správy. Následně je schválen krajským zastupitelstvem.
  * Schváleno Zastupitelstvem kraje 27. června 2002 *

 • 2. etapa - Koncept ÚP
  - § 21, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)
  Zpracován na základě Zadání ÚP (říjen 2002). Následně se vypracuje hodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (proces SEA dle zákona č. 244/1992 Sb.) a koncept je veřejně projednán (24. 2. 2003 v České Třebové, 25. 2. 2003 v Pardubicích). Každý může uplatnit ve stanovené lhůtě své námitky a připomínky. Na jejich základě se vypracuje tzv. souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu ÚP. Souborné stanovisko dohodne pořizovatel ÚP s dotčenými orgány státní správy, které uplatnily svá stanoviska. Následně je text souborného stanoviska předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.
  * 1. verze schválena 16. června 2005, 2. verze s jižní trasou R35 odsouhlasena Zastupitelstvem kraje 22. června 2006 *

 • 3. etapa - Návrh ÚP
  - § 22, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)
  Poslední krok v územní plánování. Zpracován dle schváleného Souborného stanoviska, které vychází z výsledků projednání Konceptu ÚP. Souborné stanovisko přiměřeně reaguje na uplatněné námitky měst a obcí a zohledňuje i oprávněné připomínky ostatních organizací, veřejnosti včetně uplatněných námitek vlastníků pozemků a staveb. V souladu se Stavebním zákonem je jeho obsah dohodnut s těmi dotčenými orgány státní správy, které uplatnily stanoviska ve stanovené lhůtě. Finální podobu schvaluje po souhlasu Ministerstva pro místní rozvoj zastupitelstvo kraje.
  * Schváleno 14. prosince 2006, verze 2 - jižní trasa R35 *

3. - Posouzení vlivů komunikace na životní prostředí (proces EIA)
Posuzování dílčích úseků komunikace z hlediska vlivů variant jejího řešení na životní prostředí. Nutný krok před dalšími řízeními. Posuzují se vlivy komunikace na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
 
 • Proces EIA krok za krokem
  - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb., novela č. 93/2004 Sb.)
  * Oznámení (§ 6) - Investor zajistí zpracování textu oznámení, ve kterém jsou podrobné informace o chystaném záměru. To je poté zveřejneno a každý může podat ve lhůtě 20 dnů od uveřejnění své připomínky.
  * Zveřejněno na KÚ Pard. kraje 4. října 2006, závěry zjišťovacího řízeny oznámeny 10. 11. 2006. *

  * Dokumentace (§ 8) - Jelikož novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic se podle tohoto zákona posuzují vždy, musí investor následně zpracovat plné znění dokumentace podle pokynů v příloze zákona (pakliže orgán posuzování neuzná text oznámení za dokumentaci)
   * Zveřejněno na KÚ Pard. kraje 6. října 2009. *

  * Posudek (§ 9) - Úřad příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí nechá vypracovat odborný posudek textu dokumentace, který je následně zvěřejněn a každý může uplatnit své připomínky. Posudek má vyhodnotit záměr a posoudit jeho přijatelnost.
  * Veřejné projednávání (§ 17) - Účastní se zástupci investora, zpracovatele dokumentace a posudku a rovněž veřejnost. Každý může vyslovit své připomínky.
  * Závěrečné stanovisko (§ 10) - Vydává příslušný úřad na základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a obdržených připomínek. Je neopomenutelným podkladem pro další schvalovací procesy k záměru. Souhlasné stanovisko dává v tomto případě Ministerstvo životního prostředí.

4. - Žádosti o povolení zásahu komunikace do životního prostředí
Nyní následuje řada řízení, jimiž se vymezují zásahy komunikace do životního prostředí. Nejdůležitější jsou uvedeny níže.
 
 • Souhlas k zásahu do VKP a k odlesnění
  - § 4, Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
  Významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, rybníky, jezera atd.) jsou chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům do VKP je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

 • Souhlas se šířením nepůvodních rostlin a živočichů
  - § 5, Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
  Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny ... do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody; Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.
  - zde zejména pro výsadbu dřevin při terénních úpravách podél komunikace.

 • Souhlas pro zásah do krajinného rázu
  - § 12, Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
  Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.K umisťování a povolování staveb ... je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

 • Souhlas pro zásah do soustavy NATURA 2000
  - § 45g, Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
  Povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku ... pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast může udělit orgán ochrany přírody pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena.

 • Výjimky ochrany památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů
  - § 56, Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
  Výjimky ... může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody (např. stavba dálnice a rychlostní silnice), povolit orgán ochrany přírody.

5. - Územní řízení a stavební řízení
 
 • Územní řízení (ÚŘ) o úmístění stavby - úseku komunikace
  - § 32 a další, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)
  Umísťovat stavby ... lze jen na základě územního rozhodnutí. Účastníkem ÚŘ je navrhovatel (zde ŘSD) a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Dále jsou účastníky dotčené obce a rovněž občanská sdružení, zabývající se ochranou přírody a krajiny (viz zákon 114/1992 Sb.).

 • Povolení ke kácení dřevin v trase komunikace
  - § 8, Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb. + vyhl. č. 395/1992)
  Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Právnické osoby musí požádat dle zákona o povolení pro jakoukoli dřevinu. Účastníky tohoto řízení jsou žadatel, příslušný orgán ochrany přírody a vybraná občanská sdružení.

 • Vodoprávní stavební povolení a souhlasy
  - § 14 a další, Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)
  Tyto řízení se týkají úprav vodních děl a toků a staveb děl nových, jenž s výstavbou komunikace souvisí, případně vypouštění závadných vod do kanalizace apod.

 • Stavební řízení a stavební povolení pro úsek komunikace
  - § 54 a další, Stavební zákon (č. 50/1976 Sb.)
  Poslední krok před výstavbou. Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení. Stavební povolení se vyžaduje ... u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání ... a též u změn dokončených staveb.
  Účastníci řízení jsou stavebník, osoby s vlastnickými právy k pozemků a vybraná občanská sdružení.

Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010