Hodnocení navrhovaných tras silnice R35
Aktualizováno 25. října 2006
 
Sedlice - Opatovice | Opatovice - Zámrsk | Zámrsk - Mohelnice
 
 Srovnání variant R35 v úseku Zámrsk - Mohelnice 
 

V úseku Zámrsk - východní hranice kraje (Mohelnice) byla v minulosti diskutována a různě hodnocena celá řada variant. Některé z nich byly relativně dlouhé alternativní úseky, velkou část ovšem tvořily různé ’obchvaty’ a kompromisní úseky, vyhýbající se zejména citlivým místů v zástavbě a krajině. Tyto varianty byly již vesměs zavrhnuty nebo nejsou předmětem současné diskuse a budou znovu projednávány až při detailním řešení jednotlivých úseků budoucí R35. Staré trasy najdete v sekci Přehled VARIANT.

 
 SEVERNÍ A JIŽNÍ VARIANTA R 35 (Vysoké Mýto - Staré Město) 
Porovnání obou variant rychlostní silnice R35 v úseku Vysoké Mýto - Staré Město podle Oznámení pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA, květen 2006, ATEM s.r.o. Praha)

Předkládaný záměr je předkádán ve dvou variantách a jedné subvariantě. Obě varianty mají své pozitivní a negativní vlivy a vzhledem k rozsahu provedeného hodnocení nelze v současné době určit variantu jednoznačně vhodnější.

Uvedená tabulka shrnuje základní informace o obou variantách trasy R35 získané v rámci Oznámení. Detailní porovnání variant trasy R35 z hlediska rozsahu a významu bude uvedeno v Dokumentaci EIA.
SEVERNÍ varianta JIŽNÍ varianta
Vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci
obě varianty budou mít negativní vliv na kvalitu ovzduší (sekundární prašnost)
obě varianty budou vyžadovat vybudování technických prostředků pro ochranu obyvatel proti nadměrnému hluku
Vliv na geologické a hydrologické poměry
možné ovlivnění podzemní vody v místech zářezů významné ovlivnění hladiny podzemní vody v okolí tunelu Dědřichov
možné ovlivnění podzemní vody v místech zářezů
Vliv na zdroje vody
Trasa prochází ochrannými pásmy vodních zdrojů 2b, přibližuje se se k OP 2a a 1 (Sloupnice - Vilámov).
možné ovlivnění hladin podzemní vody po celé délce trasy
trasa prochází CHOPAV
Trasa prochází ochrannými pásmy vodních zdrojů 2b a OP 2b přírodního léčivého zdroje
možné ovlivnění hladin podzemní vody po celé délce trasy
trasa prochází CHOPAV
Vliv na půdu a lesy
zábor 267 ha půdy
zábor 97 ha půdy v I. tř. ochrany
zábor 21 ha lesní půdy
zábor 232 ha půdy
zábor 104 ha půdy v I. tř. ochrany
zábor 6 ha lesní půdy
Vliv na chráněná území a památné stromy
přiblížení k EVL Rychnovský vrch
v blízkosti trasy památné stromy v Řetové a Č. Třebové
tunel Dědřichov - 150 m od PP Pod Skálou
těsné přiblížení k památnému stromu v Hrušové
Vliv na ostatní chráněná území přírody
průchod VKP Slatina u trati
přiblížení k mokřadu Zálešsko-vračovické rybníky
přiblížení VKP Lhotka u Trati a Lhotka
těsný kontakt s navrhovaným VKP Švábenice - Končínský potok
přiblížení k přír. památce a rybníku Velký Košíř
Vliv na ÚSES
11 střetů s ÚSES 8 střetů s ÚSES
Vliv na obyvatelstvo a sídlo
přechod přes zástavbu v Lhotě, Č. Třebové, Rybníku a Třebovicích přechod přes zástavbu v Opatovci
Vliv na krajinný ráz
silnice bude znamenat značnou změnu krj. rázu, nejvýznamnější bude vedení silnice v estakádách a násypech v členitém terénu silnice bude znamenat značnou změnu krj. rázu, avšak zpočátku vede v souběhu s liniovými prvky
významný prvek krajinného rázu - portály tunelu v Mladějovském vrchu
Vliv na archeologické památky
v trase obou variant se nachází archeologické památky
Dopravní napojení regionu
napojí severní část regionu, kde dobré dopravní spojení chybí nahradí stávající I/35 v jejím širším koridoru, k napojení severní části území bude třeba vybudovat přivaděče k České Třebové
Kvalita dopravního spojení
v případě nehody na R35 bude možné odklonit dopravu na kvalitní silnici - I/35 s obchvaty Vys. Mýta a Litomyšle vede v tradičním koridoru
v případě nehody na rychlostní silnici budou automobily využívat stávající komunikace s průtahy městy
Investiční a provozní náklady
stavba: 14 mld. Kč
provoz: 21 mil. Kč ročně
stavba: 18 mld. Kč (z toho Mladějovský tunel 5 mld. Kč)
provoz: 32 mil. Kč (z toho Mladějovský tunel 14 mil. Kč ročně)
Navazující stavby
obchvat Vysokého Mýta a Litomyšle napojení České Třebové na R35, obchvat České Třebové
Ostatní vlivy
varianta vyžaduje dovoz cca 2,3 mil. m3 zeminy pro násypy výstavby tunelu si vyžádá vyšší nároky na stavební suroviny, energii i dopravu
provoz tunelu bude vyžadovat elektrickou energii
tunel znamená vyšší riziko dopravní nehody

V následující tabulce najdete klady a zápory jediných dvou variant silnice R35 v tomto úseku, o které se nyní vedou spory. Hodnocení bylo vytvořeno Krajským úřadem Pardubického kraje (jaro 2005) jako jedno z vodítek pro rozhodnutí o konečné trase. Úsudek o správnosti nynější volby ve prospěch JIŽNÍ trasy ponecháme na čtenářích.

 
SEVERNÍ A JIŽNÍ VARIANTA R 35 (Zámrsk - východní hranice Pk) - slabé a silné stránky
Obě posuzované varianty mají prakticky totožné a z hlediska rozlišení slabých a silných stránek nepodstatné odlišnosti v následujícím:
 • obě jsou technicky proveditelné
 • mají přibližně stejné dopady na životní prostředí
 • mají srovnatelnou celkovou délku
 • mají srovnatelné předpokládané celkové investiční náklady
 • pro obě platí dominantní tranzitní dopravní využití (mají tedy významnější dopravní
 • přínos pro národní i nadnárodní úroveň oproti regionální - významně však ovlivňují celkovou bonitu kraje)
 • oběma chybí jednoznačná podpora na odborné i politické úrovni (krajské)
 • proti oběma nyní protestují obce i občanská sdružení v jejich trasách
SEVERNÍ varianta JIŽNÍ varianta
SILNÉ stránky
 • Lepší dopravní napojení severovýchodní části Pardubického kraje
 • Není vedena geologicky složitým územím Mladějovského vrchu
 • Je vyhodnocena jako nejlepší dle "Posouzení vlivů ÚP VÚC Pk na životní prostředí - SEA" (SURPMO, EMPLA - červen 2003, souhlasné stanovisko MŽP 6.8.2003)
 • Je vyhodnocena jako nejlepší v odborném posudku ČVUT fakulta dopravní (duben 2004) a ČVUT fakulta architektury (červen 2003)
 • V současné době má vyjednáno Souborné stanovisko k návrhu ÚP Pard. kraje
 • Je požadována MŽP, od konce roku 2004 je požadována i MD ČR
 • Předpokládají se příznivé podmínky pro budoucí povolování stavby
  * Budoucí EIA naváže na souhlasné stanovisko SEA
  * /Části trasy již procesem EIA prošly - obchvat V. Mýta, byť pro nižší kategorii/
  * Žádný deklarovaný odpor ekologických iniciativ.
 • Velmi příznivé podmínky pro výstavbu - smysluplná etapizace trasy (i velmi krátké úseky lze vždy plnohodnotně dopravně využít)
 • Lze "ihned" stavět dílčí úseky, obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle (hned ve čtyřpruhu nebo i v polovině budoucího profilu R 35)
 • Lze plně využít i v roce 2004 nově provedené úpravy I/35 v úseku Janov - Gajer
 • S ohledem na rovinatý a méně zalesněný terén bude snadnější dostavba navazujících objektů (parkoviště, motoresty, benzinové pumpy apod.)
 • výhodnější klimatické a terénní podmínky
 • Existují písemné garance nadstandardního přístupu státu při realizaci opatření na související silniční síti
 • Schváleno "Memorandum o spolupráci při řešení problematiky urychlení přípravy výstavby rychlostní silnice R 35 v Pardubickém kraji" - mezi Vládou ČR a Pardubickým krajem (duben 2006).
 • Je odborně důvodný předpoklad výrazně dřívějšího (reálného) dokončení celé trasy
SLABÉ stránky
 • Návrh není v souladu s hodnocením dle "Posouzení vlivů ÚP VÚC Pk na životní prostředí - SEA" (SURPMO, EMPLA - červen 2003, souhlasné stanovisko MŽP 6.8.2003)
 • Převládají negativa pro navazující povolení stavby
  * Projednání budoucí EIA, když není v souladu se SEA
  * Výrazný odpor ekologických iniciativ
  * Nepříznivé podmínky pro výstavbu - dlouhé úseky v dopravně nepřístupné krajině
 • Členitý terén - na trase je cca o 50 mostních konstrukcí více než na jižní trase (DHV Praha, listopad 2003)
 • Téměř neexistující možnost etapizace výstavby (i při zprovoznění 1. úseku o délce 26 km do České Třebové lze pochybovat o využití těmi, kdo směřují na východ a jih - dají přednost stávající I/35)
 • Odborný předpoklad výrazně vzdálenějšího horizontu dokončení stavby a její plné využitelnosti
  * V současné době je již proti tomuto řešení i MD ČR, dotčený orgán státní správy.
 • Varianta není podpořena nadstandardním přístupem státu pro opatření na související silniční síti
 • Je plně smysluplná pouze v kompletní dokončené trase
 • náročnější klimatické a terénní podmínky
 • Na trase je dlouhý a investičně nákladný tunel pod Mladějovským vrchem (tunelové řešení je ale šetrné k okolní krajině)
Copyright © Děti Země Brno
Poslední úprava 07/03/2010